Subsidie voor consortia

Het Longfonds wil samenwerking in longonderzoek stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor consortia. Op 17 oktober 2017 is de call voor proposals voor consortia subsidies 2018 van start gegaan. 

In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen, waarbij één van de instellingen als penvoerder optreedt. Een instelling wordt gedefinieerd als:
a) een academische instelling: een universiteit -inclusief het gerelateerde universitair medisch centrum-, NKI of KNAW instituut.
b) een zelfstandig en onafhankelijk bestuurd onderzoek/ of zorgorgaan zoals CBO, TNO, Nivel, RIVM, ziekenhuis of een buitenlandse academische instelling.
Het Longfonds stelt dat een consortium moet bestaan uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen. Verder dient tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken te zijn voor de medische relevantie van het onderzoek. Wanneer het niet mogelijk of voor het onderzoek relevant is om met drie instellingen samen te werken, dan moet dit goed beargumenteerd worden. De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) laat de kwaliteit van het consortium leidend zijn boven de grootte van het consortium.

Thema

De subsidie voor een consortium project is voor een periode van maximaal 5 jaar. Subsidieaanvragen voor consortia kunnen worden ingediend op één van de drie hoofdthema’s die in de onderzoeksagenda beschreven staan. Meer over deze thema's leest u in de uitgebreide informatie over de subsidie voor consortia. Deze kunt u hieronder downloaden. De onderwerpen binnen de thema’s vormen een leidraad.

Utilisatie

Met name voor de consortiumsubsidies geldt dat utilisatie (van kennis) een belangrijk element voor het Longfonds is: de mogelijkheden dat het onderzoek zo snel mogelijk leidt tot een verbetering van de situatie voor patiënten moeten optimaal worden benut. Een ander belangrijk element is de betrokkenheid van patiënten bij de ontwikkeling van het voorstel en in een later stadium bij de uitvoer en implementatie. Een panel van ervaringsdeskundigen beoordeelt en adviseert het Longfonds op aspecten als patiëntbetrokkenheid en relevantie voor patiënt en maatschappij.   

Subsidieronde 2018 - Downloads
Tijdspad subsidieronde 2018
  • Start-call-for proposals: 17 oktober 2017
  • Deadline indiening vooraanmelding: 8 december 2017 voor 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/verzoek tot uitwerking: 12 februari 2018
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 22 maart 2018 voor 12:00 uur
  • Verwachte toekenning/ afwijzing: medio juni 2018
Contact

Voor vragen over de subsidie voor consortia kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email of op telefoonnummer (033) 43 41 253.

'Dankzij de subsidie van het Longfonds, kan ik verder met mijn onderzoek'

 

Ellen Koster
PhD Farmacie Utrecht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.