Subsidie voor consortia

Het Longfonds wil samenwerking stimuleren en stelt daarom subsidie beschikbaar voor consortia. Op 14 oktober 2016 is de call voor proposals voor consortia subsidies 2017 van start gegaan. 

In een consortium werken minimaal twee, maar idealiter drie instellingen samen, waarbij één van de instellingen als penvoerder optreedt. Een instelling wordt gedefinieerd als:
a) een academische instelling: een universiteit -inclusief het gerelateerde universitair medisch centrum-, NKI of KNAW instituut.
b) een zelfstandig en onafhankelijk bestuurd onderzoek/ of zorgorgaan zoals CBO, TNO, Nivel, RIVM, ziekenhuis of een buitenlandse academische instelling.
Het Longfonds stelt dat een consortium moet bestaan uit tenminste twee Nederlandse academische instellingen. Verder dient tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken te zijn voor de medische relevantie van het onderzoek. Wanneer het niet mogelijk of voor het onderzoek relevant is om met drie instellingen samen te werken, dan moet dit goed beargumenteerd worden. De Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) laat de kwaliteit van het consortium leidend zijn boven de grootte van het consortium.

Thema

De subsidie voor een consortium project is voor een periode van maximaal 5 jaar. Afwijkingen zijn mogelijk, mits deze goed beargumenteerd zijn en een positief advies krijgen van de WAC. Subsidieaanvragen voor consortia kunnen worden ingediend op één van de drie hoofdthema’s. Meer over deze thema's leest u in de uitgebreide informatie over de subsidie voor consortia. Deze kunt u hieronder downloaden. De onderwerpen binnen de thema’s vormen een leidraad.

Utilisatie

Met name voor de consortiumsubsidies geldt dat utilisatie (van kennis) een belangrijk element voor het Longfonds is: de mogelijkheden dat het onderzoek zo snel mogelijk leidt tot een verbetering van de situatie voor patiënten moeten optimaal worden benut. Daarnaast wordt van de onderzoekers verwacht dat ze samenwerken met de Longfonds teams voor fondsenwerving en communicatie, en zullen projecten meer begeleid worden.

Subsidieronde 2017 - Downloads
Tijdspad subsidieronde 2017
  • Start-call-for proposals: 14 oktober 2016
  • Deadline indiening vooraanmelding: 9 december 2016 om 12:00 uur
  • Bekendmaking afwijzing/ verzoek tot uitwerking: 9 februari 2017
  • Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 16 maart 2017
  • Verwachte toekenning/ afwijzing: medio/eind juni 2017
Contact

Voor vragen over de subsidie voor consortia kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email of op telefoonnummer (033) 43 41 253.

'Dankzij de subsidie van het Longfonds, kan ik verder met mijn onderzoek'

 

Ellen Koster
PhD Farmacie Utrecht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.