Subsidievormen

Het Longfonds subsidieert wetenschappelijk onderzoek naar longziekten. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel bij het voorkomen, genezen en behandelen van longziekten. Daarom stelt het Longfonds jaarlijks tenminste 25% van de bruto inkomsten beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Niet alle doelen zijn in één keer te bereiken. Daarom werkt het Longfonds met thema’s die door het fonds, haar achterban (mensen met een longziekte), onderzoekers en zorgverleners zijn aangegeven als prioriteit. Het Longfonds richt zich op het voorkómen van longziekten, de vroegere opsporing ervan, betere zorg en behandeling en een gemakkelijker en prettiger leven voor longpatiënten, en het herstellen van kapot longweefsel.

Talent

In 2016 zal het Longfonds zich opnieuw inzetten voor het behoud van excellent onderzoekstalent. Er zijn junior subsidies en fellowshipssubsidies beschikbaar. Voor al het onderzoek geldt nog steeds dat het relevant moet zijn voor longpatiënten. Patiëntenperspectief en de betrokkenheid van patiënten in wetenschappelijk onderzoek blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Beoordeling

Subsidies worden toegekend aan onderzoeksprojecten met de hoogste wetenschappelijke kwaliteit en relevantie voor de maatschappij en relevantie voor patiënten. Het Longfonds werkt hiervoor met een peer-review beoordelingssysteem. De wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek is leidend in de beoordeling. Daarnaast weegt de relevantie voor patiënten en voor de maatschappij mee. Aan de hand van (inter)nationale beoordelingen van referenten adviseert de Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) het bestuur van het Longfonds over welke onderzoeksprojecten het best beoordeeld zijn. De WAC bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines, zorg en uit patiënten. Lees meer over het onderzoeksbeleid van het Longfonds.

Subsidie voor consortia

De nadruk bij deze subsidievorm ligt op multidisciplinaire samenwerking tussen meerdere instellingen. Hiervoor moeten tenminste twee, maar idealiter drie instellingen gezamenlijk een onderzoeksvoorstel indienen. Een voorstel dient te worden ingediend door tenminste twee academische instellingen. Een andere voorwaarde is dat er in een consortium tenminste één medische discipline (klinische afdeling) betrokken dient te zijn voor de medische relevantie van het onderzoek. De thema’s waarbinnen een subsidievoorstel kan worden ingediend voor deze call zijn voorkomen van longziekte en longschade, diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling en zorg en behandeling: vernieuwend en op maat. Meer informatie over de criteria, het tijdspad en de subsidieprocedure

Persoonlijke subsidies voor junior onderzoekers

Deze subsidievorm is bedoeld om excellent onderzoekstalent, binnen 5 jaar na promotie, de kans te geven een eigen onderzoekslijn op te bouwen en te behouden voor het wetenschappelijk longonderzoek. De duur van het onderzoek is twee tot drie jaar. Medio 2017 zal er via de website van het Longfonds informatie over de criteria, het tijdspad en de subsidieprocedure gegeven worden. Meer informatie over de criteria, het tijdspad en de subsidieprocedure.

Fellowships, congresbezoek en proefschrift

Meer informatie over de subsidieronde voor fellowships zal in 2017 bekend gemaakt worden. Subsidies voor congresbezoek en proefschrift zijn niet aan een subsidieronde gebonden, voorstellen kunnen het hele jaar worden ingediend. 

‘Dankzij de subsidie van het Longfonds, kan ik verder met mijn onderzoek’


Ellen Koster
PhD Farmacie Utrecht

Gratis nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over subsidies, zorg en onderzoek naar astma, COPD en andere longziekten.