Proefschriften

Het Longfonds draagt graag bij aan de verspreiding van wetenschappelijke onderzoeksresultaten op het terrein van astma, COPD of zeldzame chronische longziekten.

Voor onderzoeksprojecten toegekend tussen 2001 en 2007 geldt dat drukkosten voor het proefschrift deel uitmaken van het projectbudget en niet meer apart kunnen worden aangevraagd. Voor projecten toegekend vanaf 2008 geldt dat er een aanvraag voor een subsidie kan worden ingediend. Let op: voor projecten toegekend vanaf 2009 geldt dat de drukkosten voor een proefschrift vallen onder de benchfee. Om van de benchfee gebruik te kunnen maken moet de aanvraagprocedure zoals hieronder beschreven worden gevolgd.

Aanvragers

Promovendi verbonden aan een Nederlandse universiteit die onderzoek hebben gedaan dat werd gesubsidieerd door het Longfonds kunnen een aanvraag indienen. Slechts bij uitzondering komen proefschriften in aanmerking die voortkomen uit niet door het Longfonds gesubsidieerd onderzoek.

Criteria

Het in het proefschrift beschreven onderzoek moet een relatie hebben met astma, COPD of zeldzame chronische longziekten. Bij toekenning moet het Longfonds vermeld worden.

Indienen

U kunt uw aanvraag het hele jaar indienen, bij voorkeur minstens drie maanden en minimaal een maand voordat het proefschrift wordt gedrukt. Indienen kan alleen met een aanvraagformulier. Hierop staan ook de richtlijnen waar de aanvraag aan moet voldoen.

Beoordeling en toekenning

Bij de aanvraag moet u de inhoudsopgave, een korte samenvatting en een offerte van de drukker meesturen. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de werkelijke kosten, afhankelijk van de functie van de aanvrager en eventuele andere inkomsten. Het Longfonds draagt maximaal € 700 bij aan drukkosten van proefschriften die gerelateerd zijn aan Longfonds-projecten.

Let op: Voor Longfonds-projecten die zijn toegekend vanaf 2009 geldt dat een subsidie voor de drukkosten van een proefschrift deel uit maakt van de benchfee. Deze benchfee bedraagt maximaal € 5.000 (voor een PhD student) en kan worden ingezet voor congresbezoek, publicatiekosten of drukkosten van een proefschrift.

In uitzonderlijke gevallen wordt maximaal € 300 aan niet-gerelateerde Longfonds- projecten toegekend. Voorwaarde is vanzelfsprekend dat het proefschrift een duidelijke relatie heeft met astma of COPD of een zeldzame chronische longziekte.
Alvorens het subsidiebedrag definitief wordt vastgesteld, dient een overzicht te worden verstrekt van de ontvangen cq. toegezegde bijdragen van andere instanties met de desbetreffende correspondentie. 

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via email.